Bij Sanofi hebben wij respect voor de privacy van onze klanten, partners en contacten en wij zetten ons in om al uw Persoonsgegevens veilig te bewaren.
Dit Privacy- en Cookiebeleid (hierna “Privacybeleid”) legt uit hoe wij persoonlijke informatie gebruiken die Sanofi Belgium NV en haar dochterondernemingen verzamelen of genereren, zowel in verband met deze website als met onze producten en diensten.

De onderstaande lijst zet uiteen wat gedekt wordt door deze Privacy Policy en u kan op de onderstaande titels klikken om naar en specifieke afdeling te gaan.


  1. Achtergrond
  2. De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen
  3. Hoe wij uw informatie gebruiken
  4. Bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derde partijen
  5. Internationale overdrachten van persoonsgegevens
  1. Hoe wij uw informatie beschermen
  2. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
  3. Uw rechten
  4. Cookies
  5. Contacteer ons

1. Achtergrond

Sanofi Belgium SA/NV met maatschappelijke zetel te Leonardo da Vincilaan 19, 1831 Diegem en andere ondernemingen in de Sanofi Groep (zoals Opella Healthcare Belgium NV/SA) gebruiken bepaalde Persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Sanofi is verantwoordelijk om te verzekeren dat het Persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming en elke Belgische wet die deze implementeert.

Wij gebruiken de volgende definities in deze Privacy Policy:
“Sanofi”, “wij” of “ons” betekent Sanofi Belgium SA/NV en andere ondernemingen in de Sanofi groep (waarvan Opella Healthcare Belgium NV/SA).

“Persoonsgegevens” betekent alle gegevens die verband houden met een levende persoon die geïdentificeerd kan worden aan de hand van deze gegevens of aan de hand van deze gegevens en andere informatie waarover Sanofi (of zijn vertegenwoordigers of dienstleveranciers) beschikt of waarschijnlijk zal beschikken. Naast feitelijke informatie houden persoonsgegevens elke meningsuiting over een individu en elke indicatie van de intenties van Sanofi of van elke andere persoon in verband met een individu.

Gelieve te noteren dat deze Privacy Policy van tijd tot tijd kan bijgewerkt worden omwille van de implementatie van nieuwe technologieën en/of door wettelijke wijzigingen. Wij zullen u op een passende manier informeren wanneer de Privacy Policy gewijzigd wordt.


2. De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen

2.1 Veel van de producten en diensten aangeboden door Sanofi vereisen ons om Persoonsgegevens over u te verzamelen om de diensten te vervullen waarvoor wij aangenomen zijn of om de verzochte producten te leveren. In verband met de diensten en producten beschikbaar op deze website, zullen wij de volgende Persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:
• Informatie die u bezorgt aan Sanofi. Dit houdt eveneens informatie in over u die u aan ons bezorgt (bijvoorbeeld via het contactformulier van de website). De aard van de diensten waar u om verzoekt zullen de aard van de Persoonsgegevens bepalen waar wij om kunnen vragen, terwijl zo’n informatie kan bevatten (bij wijze van niet-exhaustieve lijst):
– basis Persoonsgegevens (zoals voornaam; familienaam; professionele titel; bedrijfsnaam; (professioneel) e-mailadres; (zakelijk) telefoonnummer; (zakelijk) adres; stad, postcode; land);

– alle informatie die u wenst met ons te delen (via onze websites of op andere wijze) die beschouwd kan worden als Persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot vragen, opmerkingen, klachten, bestellingen, enz.
• Informatie die wij verzamelen of genereren over u. Dit omvat (bij wijze van niet-exhaustieve lijst):
– informatie over de diensten en producten die u aangeschaft hebt en onze interacties met u;
– wanneer u Sanofi websites bezoekt, cookies die gebruikt worden om technische informatie te vergaren over de diensten die u gebruikt, en hoe u deze gebruikt. Voor meer informatie over de cookies gebruikt door Sanofi, gelieve de afdeling “Cookies” van deze Privacy Policy te raadplegen [link].
• Geanonimiseerde gegevens
– Bijkomend aan de categorieën van Persoonsgegevens hierboven beschreven, zal Sanofi eveneens verdere geanonimiseerde informatie en gegevens verwerken die niet verwerkt worden met betrekking tot een specifiek individu.


3. Hoe wij uw informatie gebruiken

3.1 Uw Persoonsgegevens kunnen opgeslagen worden en verwerkt worden door ons op de volgende wijzen en voor de volgende doeleinden:
• voor voortdurende evaluatie en verbetering van de informatie bezorgd over onze werking en beveiliging van Sanofi websites;
• om uw verzoek om diensten of producten van Sanofi te beoordelen, wanneer van toepassing;
• om u als klant op te nemen;
• om u diensten en producten van Sanofi te bezorgen;
• om feedback te begrijpen over diensten en producten van Sanofi en om meer informatie te kunnen bezorgen over het snelle en eenvoudige gebruik van deze producten en diensten ;
• om met u te communiceren om u diensten te kunnen leveren of informatie te kunnen verschaffen over producten en diensten van Sanofi;
• om uw noden en belangen te begrijpen;
• voor het beheer en de administratie van onze onderneming;
• om te voldoen aan en om compliance te beoordelen met toepasselijke wetgeving, regels en reglementen, en interne policies en procedures; en/of
• voor de administratie en onderhoud van databanken die Persoonsgegevens bewaren.

3.2 Wanneer wij Persoonsgegevens gebruiken, zorgen wij dat het gebruik overeenstemt met de wet en/of dat de wet ons toestaat en vereist om Persoonsgegevens te gebruiken voor verscheidene redenen. Deze redenen houden in wanneer:
• wij genoodzaakt zijn zo te doen om onze contractuele verplichtingen met onze klanten te vervullen;
• wij uw toestemming verkregen hebben;
• wij wettelijke en reglementaire verplichtingen hebben die wij moeten uitvoeren;
• wij mogelijks onze wettelijke rechten moeten vaststellen, uitoefenen of verdedigen in het kader van juridische geschillen
• het gebruik van uw Persoonsgegevens zoals beschreven zou noodzakelijk kunnen zijn voor onze gerechtvaardigde ondernemingsbelangen, zoals:
o om ons toe te staan doeltreffend en efficiënt de werking van onze onderneming te beheren en te managen;
o om marktonderzoek of bedrijfsanalyse te kunnen voeren
o om compliance onderhouden met interne policies en procedures; en
o om ons bedrijf, producten of diensten te promoten.


4. Bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derde partijen

4.1 Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen binnen de ondernemingen van de Sanofi groep voor de hierboven omschreven doeleinden. Wij zullen stappen ondernemen om te verzekeren dat de persoonsgegevens enkel toegankelijk zijn voor werknemers van Sanofi die hiertoe genoodzaakt zijn voor de doeleinden beschreven in deze Privacy Policy.

4.2 Wij kunnen eveneens uw persoonsgegevens delen met derde partijen buiten de Sanofi groep voor de volgende doeleinden:
• met onze zakenpartners. Dit kunnen bijvoorbeeld intermediairs zijn die u aan ons hebben geïntroduceerd of waarmee u de Sanofi diensten en producten hebt aangeschaft. Persoonsgegevens zullen slechts overgedragen worden naar een zakenpartner die contractueel verplicht is om te handelen naar de toepasselijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en de relevante wetgeving inzake privacy en confidentialiteit;
• met derde agenten en aannemers met als doel het leveren van diensten aan ons (bijvoorbeeld Sanofi’s accountants, professionele adviseurs, IT en communicatieproviders en deurwaarders). Deze derden zullen onderworpen zijn aan de nodige verplichtingen inzake gegevensbescherming en zij zullen uw Persoonsgegevens slechts gebruiken zoals voorgeschreven in deze Privacy Policy;
• in zoverre wettelijk vereist is, bijvoorbeeld als wij uw Persoonsgegevens moeten bekendmaken om te voldoen aan een wettelijke verplichting (met inbegrip van maar niet beperkt tot, om te voldoen aan verplichtingen inzake belastingaangiften en de bekendmaking aan regulerende overheden), of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
• als wij onze activiteiten of activa geheel of gedeeltelijk verkopen kunnen wij uw persoonsgegevens voor due diligence doeleinden aan de potentiële koper verstrekken; en
• indien wij door een derde partij worden overgenomen, in welk geval de door ons over u bewaarde persoonsgegevens aan de derde-koper zullen worden verschaft;


5. Internationale overdrachten van persoonsgegevens

5.1 Sanofi is een wereldwijd bedrijf. Onze klanten en onze operaties zijn verspreid over heel de wereld. Als gevolg verzamelen wij en dragen wij Persoonsgegevens over op een globale basis. Dit betekent dat wij uw Persoonsgegevens kunnen overdragen naar locaties buiten uw land.

5.2 Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zullen wij verzekeren dat het beschermd is op een wijze die consequent is met hoe uw persoonsgegevens beschermd zullen worden bij ons in de EER. In verband met gegevens die buiten Europa gebracht worden, kan dit op een van de volgende manieren gedaan worden:
• het land waar wij de gegevens naartoe sturen kan goedgekeurd zijn door de Europese Commissie als een land dat een voldoende niveau van bescherming biedt;
• de ontvanger kan partij zijn bij bindende ondernemingsregels (enkel relevant voor intra-groep overdrachten);
• de ontvanger kan een overeenkomst gesloten hebben betreffende “model contractual clauses”, goedgekeurd door de Europese Commissie, die hen verplicht uw persoonsgegevens te beschermen, of
• wanneer de ontvanger gelegen is in de VS, kan zij een gecertificeerd lid zijn van de EU-US Privacy Shield regeling.
• In andere omstandigheden kan de wet ons toestaan om uw persoonsgegevens buiten de EER te brengen.

5.3 U kan meer informatie verkrijgen over de bescherming van uw persoonsgegevens wanneer zij buiten de EER worden gebracht (met inbegrip van een kopie van de standaard gegevensbeschermingsclausules die wij gesloten hebben met de ontvangers van uw persoonsgegevens) door ons te contacteren zoals beschreven in afdeling 10 hieronder.


6. Hoe wij uw informatie beschermen

6.1 Wij hebben uitgebreide controles ingevoerd voor de beveiliging van onze informatie en informatiesystemen. De informatie die wij verwerken is beschermd op een wijze die overeenkomt met de gevoeligheid van de relevante informatie. Toepasselijke controles (zoals beperkte toegang) zijn ingevoerd in onze computersystemen. Fysieke toegang tot locaties waar Persoonsgegevens opgeslagen, verwerkt en bewaard worden is beperkt tot geautoriseerde werknemers.

6.2 Als een tewerkstellingsvoorwaarde zijn werknemers van Sanofi verplicht om alle toepasselijke wetten en reglementen na te leven, met inbegrip van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Toegang tot gevoelige Persoonsgegevens is beperkt tot de werknemers die hier toegang toe moeten hebben voor het vervullen van hun functies. Ongeautoriseerde toegang of bekendmaking van confidentiële klanteninformatie door een werknemer van Sanofi is verboden en kan leiden tot disciplinaire maatregelen.


7. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren zal variëren. De retentieperiode zal bepaald worden aan de hand van de volgende criteria:
• het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken – wij zullen de gegevens moeten bijhouden voor zolang noodzakelijk is voor dat doeleinde; en
• wettelijke verplichtingen – wetten en reglementen kunnen een minimumperiode instellen waarbij wij uw persoonsgegevens moeten bewaren.


8. Uw rechten

8.1 U geniet een aantal andere rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij bewaren. Deze rechten zijn de volgende:
• het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
• wanneer u ons actief toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om uw toestemming op ieder moment in te trekken;
• onder bepaalde omstandigheden, het recht op bepaalde persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door machines leesbaar formaat, en/of ons te verzoeken deze gegevens waar dit technisch haalbaar is aan een derde partij te over te dragen; Houdt u er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op persoonsgegevens die u aan ons heeft verschaft;
• het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn;
• het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wissen; Houdt u er rekening mee dat er omstandigheden kunnen bestaan waarin u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen, maar dat wij wettelijk het recht hebben om deze te bewaren;
• het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden beperken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin u ons verzoekt om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, maar dat wij wettelijk het recht hebben om dat verzoek te weigeren; en
• het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (nadere gegevens hieromtrent worden hieronder gegeven), als u van mening bent dat uw rechten door ons zijn geschonden.

8.2 U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren via de gegevens weergegeven in de onderstaande afdeling “Ons contacteren”.

8.3 U kan meer informatie ontdekken over uw rechten door de gegevensbeschermingsautoriteit in uw jurisdictie te contacteren, zijnde de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“Autorité de protection des données” of “Gegevensbeschermingautoriteit”), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of door haar website te zoeken via https://www.privacycommission.be.


9. Cookies

9.1. Deze afdeling over cookies en de toestemming die gegeven hebt voor het gebruik van cookies is van toepassing op elk gebruik van deze website. U hebt uw consent gegeven voor het gebruik van cookies in de cookie banner, zoals omschreven in de cookie banner en in deze afdeling.
Sanofi doet haar best om de informatie betreffende cookies up-to-date te houden maar benadrukt dat de informatie steeds maar een snapshot is. Omwille van de voortdurende innovatie van de website, het niet-statische karakter van het internet en de derden die betrokken zijn in het gebruik van cookies is het mogelijk dat niet alle cookies en niet alle informatie hier ter beschikking is.
In de mate dat wij Persoonsgegevens verzamelen met de hulp van cookies, zullen wij deze verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy.

9.2. Soorten cookies en doeleinden
Een cookie is een klein webbestand dat een kleine hoeveelheid informatie bevat verstuurd naar de browser van de websitegebruiker door een webserver en opgeslagen op de harddisk van de computer voor archiveringsdoeleinden. Bepaalde delen van de website functioneren op basis van profielinformatie bewaard in de cookies.
De website gebruikt cookies op twee wijzen. Ten eerste worden cookies gebruikt om u te identificeren als gebruiker en om u toe te staan onze website te gebruiken. Deze cookies worden verwijderd op het einde van een sessie, tenzij u uitdrukkelijk ervoor kiest om uw gebruikersnaam en paswoord op te slaan. De cookies worden eveneens gebruikt om informatie te bewaren om deze te kunnen hergebruiken en om uw gebruikersvoorkeuren op te slaan. De cookies zijn deel van de werking van onze website. Als uw browser cookies niet aanvaardt, dan zal u deze website niet op een correcte wijze kunnen gebruiken. Naast Persoonsgegevens bewaart de website eveneens niet-persoonlijke gegevens (aantal en duur van de bezoeken, voorkeuren, enz.). Deze gegevens worden gebruikt om de website en haar gebruik te verbeteren, bijvoorbeeld door informatie weer te geven gebaseerd op de interesses van de gebruiker. Sanofi zal periodiek een samenvatting van de geanonimiseerde gegevens ontvangen, die niet kan leiden tot identificeerbare gebruikers. Deze gegevens laten het identificeren van de gebruiker niet meer toe. De gezondheidsparameters zijn slechts zichtbaar op de individuele website van de geregistreerde gebruiker. De gegevens zijn beschermd zodat: een individueel geregistreerde gebruiker slechts zijn/haar Persoonsgegevens kan zien nadat hij/zij zich aangemeld heeft met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord (registratieprocedure).

9.3. Deactivatie van cookies
Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van cookies, kan u ze deactiveren in uw browser. U zal meer informatie over de deactivatie van cookies kunnen vinden in uw browser op de website van de volgende ontwikkelaars van uw browser:
• Google – Chrome
• Microsoft – Internet Explorer
• Mozilla – Firefox
• Apple – Safari
• Opera
Mobiele toestellen:
• Android
• Safari
• Windows Phone
• Blackberry
Om meer controle te geven aan de gebruikers van websites, heeft Google Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze extensie voorkomt dat gegevens die verband houden met uw bezoek verzonden worden naar Google Analytics. Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat informatie wordt verzonden naar andere software of webanalyses.


10. Contacteer ons

10.1 Indien u vragen of bedenkingen heeft over Sanofi’s gebruik van uw Persoonsgegevens of over deze Privacy Policy, of om de bovenstaande rechten uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met onze Data Protection Officer (“Functionaris voor Gegevensverwerking”) via de volgende gegevens:

Adres: Opella Healthcare Belgium NV/SA, Leonardo Da vincilaan 19, Airport Plaza Building,1831 Diegem, Belgium

E-mailadres: Pharmacovigilance.opellabelgium@sanofi.com

Waar kunt u Omnivit-producten kopen?

Apotheek bij u in de buurt

Het Omnivit-gamma is verkrijgbaar in de apotheek in België. Vraag raad aan uw apotheker. U kunt eenvoudig de dichtstbijzijnde apotheek vinden via de onderstaande link:

Onze producten
Onze producten
Koop nu